31. juli 2007

Beate Norheim Danacup vinner!

Fossum J19 med Siljans egen Beate Norheim på laget vant Danacupen. En meget sterk prestasjon.
Beate gikk i vinter fra Siljan til Fossum da Fossums tilbud til de ivrigste jentespillerne er meget bra.
Beate er ikke mer enn 16 år og spiller på kretslaget pluss junior og damelaget til Fossum.
Hun har et stort potensiale jeg tipper vi vil høre mere om Beates fotballkarriere i årene fremover.

"Tribuner" på Trollmyra

Det ble tidligere i år spurt om sittekrakker på Trollmyra. Til å ha på vollen bak innbytterbuene.
Det har Simen B hos Fritzøe skoger ordnet. De blir levert på Trollmyra denne uka.

30. juli 2007

Saldo kr 660 375

Den 30. juni var vår saldo kr 660 375. Det er jo gledelig at saldoen øker, men vi må huske på at overskuddet kommer fra automatinntektene. Og de tok slutt 1.juli.
Men vi har ikke rørt automatinntektene i år og det gir oss et overskudd hittil i 2007 på cirka kr 400 000.
Eller helt nøyaktig: pr. 30.6.: utgifter 145.019 inntekter 555.645

Raske svar

Imponerende raskt og grundig svart av Siljans ordførerkandidater. Elin Nordbø SP er på ferie og svarer etter ferien.
Hva man mener om svarene er jo opp til hver enkelt:)

Kjell Atle Bruflot, kandidat SV


Her er svarene fra Kjell Bruflot SV

Hva er din oppfatning av et velfungerende idrettslag?

Det er mange faktorer som til sammen danner et velfungerende idrettslag. Her er noen av de viktigste for meg:  1. Felles målsetninger som gjennomsyrer hele organisasjonen. Det er når alle arbeider mot felles mål at man oppnår resultater.
  2. En demokratisk organisasjon, hvor medlemmer og grupper får komme fram med sine syn og ideer.
  3. Lojalitet mot de vedtak som fattes .
  4. Aktiv medlemsmasse som stiller opp for foreningen sin og som viser at de setter pris på den innsats styret gjør for gruppa.
  5. Foreldre som stiller opp for barn og ledere.
  6. Trenere som får utdanne seg og føle seg kvalifiserte for oppgavene de skal utføre.
  7. Et idrettslag som har plass til alle som er interessert i å være med og der alle er like verdifulle..
  8. Nært samarbeid med sponsorer, kommune og andre som kan bidrar med økonomisk støtte.Er dugnadsånden død?


Den er vel ikke død, men heller ikke på topp. Det at mange bidrar er helt avgjørende for at vi kan ha et godt samfunn og miljø i Siljan. Organisasjoner uten dugnadsånd, vil raskt forsvinne. Dugnadsånden vil dø dersom organisasjoner føler seg motarbeidet, føler seg oversett og ignorert. Dugnadsånden kan bli bedre ved at man setter fokus på saken, får ros for innsatsen, positive tilbakemeldinger og tydelige signaler på at dette er arbeid som blir satt pris på. Blir jeg ordfører vil prioritere høyt å få enda flere med på dugnader. Jeg mener at en god dugnadsånd er helt avgjørende for et godt samfunn.


Hva synes du om å samle fotballanleggene rundt Siljanhallen?


I slike spørsmål vil jeg alltid innhente syn fra brukerne, hovedstyret og fotballgruppa før jeg utaler meg om dette. Det er viktig at man finner løsninger som kan være til beste for alle parter. Det er dere som vet hvor "skoen trykker" og det blir derfor viktig å høre hva dere mener. Blir jeg ordfører kan jeg love å ha en åpen dialog med alle som ønsker det. Det er viktig for meg at lag, organisasjoner og andre skal føle at de blir hørt (selv om man ikke alltid kan få innfridd sine ønsker). Gjennom åpen dialog og idè- utveksling kan vi helt sikkert finne løsninger som vil være til beste for både Siljan IL, fotballgruppa og brukere.


Kunstgress er populært. Bør Siljan kommune hjelpe til med et slik prosjekt?


Her vil de samme prinsippene som ovenfor gjelde: åpen dialog, finne ut hvordan vi kan bidra i fellesskap. Finne ut av tidsrammer, økonomiske samarbeidspartnere etc. Blir jeg valgt som ordfører, vil jeg selvfølgelig stille meg åpen for å finne måter å hjelpe til med et slikt prosjekt. Jeg har som sagt stor tro på at felles innsats for en sak, gir gode resultater.


I motsetning til nesten alle andre idrettslag eier Siljan IL hallen og leier den bort til kommunen. Burde kanskje kommunen overtatt Siljanhallen for å hjelpe idrettslaget med økonomien?


Ja, dette er en sak som man bør se nærmere på. Jeg har dermed ikke sagt at kommunen skal overta Siljanhallen. Det er klart at det er et stort arbeid som nedlegges av Siljan IL i forbindelse med Siljanhallen og kanskje er det for stort i forhold til lagets størrelse. Det er i alle fall et spørsmål det går an å diskutere med tanke på å få finne bedre løsninger enn det vi har i dag.


Har Siljan SV noen mål for idretten i Siljan? Står det noe i valgprogrammet?


Vi har ikke satt opp noen konkrete mål for idretten i Siljan, men vi ønsker et nært samarbeid med organisasjoner for å utvikle målsettinger sammen. Vi vil innby lag og foreninger til å bli med i de politiske prosesser. På denne måten kan vi få til en dynamisk og god politikk. På den måten håper vi på å få inspirerte og engasjerte innbyggere. Med glød, stå på humør og samarbeid på tvers av grupper og politiske partier kan vi få til mye. Siljan SV vil at vi sammen skal utforme målene for idretten i Siljan. Blir jeg ordfører kan jeg love at det ikke vil ta lang tid før dere vil høre fra meg.


Vi legger også stor vekt på at innbyggerne skal trives i Siljan. Fysisk aktivitet er viktig for velvære og det er helt klart at Siljan IL gjør en kjempeinnsats for dette. Dere bidrar også til at mange barn og unge har gode og meningsfulle fritidstilbud. Det er trenere og ledere som legger ned en kjempeinnsats for at egne og andres barn skal trives og ha det bra. Jeg har veldig lyst å bli med å utvikle dette viktige arbeidet videre som ordfører.


Siljan SV ønsker et rikt kulturliv i bygda. Dette skaper etter vår mening identitet og etablerer fellesskap. Idretten er helt klart en del av dette kultubegrepet.


Uansett hvordan det går med SV og valget, vil jeg ønske dere lykke til i det videre arbeid. Stå på og takk for den store innsatsen dere legger ned.
Kjell Bruflot

Ole Kristian Holtan, kandidat AP
Her er svarene fra Ole Kristian Holtan. Spørsmålene er de samme til alle listetoppene.

Hva er din oppfatning av et velfungerende idrettslag?
Min oppfatning er at et velfungerende idrettslag ivaretar alle dets medlemmer etter lagets egne intensjoner og målsettinger.
For at det målet kan nås må mange grunnleggende forutsetninger for en god drift være tilstede. Jeg tenker da på selve organiseringen,økonomi,anlegg, aktive medlemmer og eventuelle støttespillere.
Videre bør god kommunikasjon mellom de forskjellige gruppene internt i laget være god, samtidig med at kommunikasjonen når ut til alle medlemmene.
Uansett så tror jeg at alle lag er avhengige av alle ildsjelene som trekker i diverse tråder innad i gruppene. Jeg tror vi alle kjenner en slik en i laget , han eller hun som alltid står på litt ekstra for alle andre.
Et velfungerende idrettslag vil være en meget viktig bidragsyter for å fremme viktig barne- og ungdomsarbeid, noe som igjen gir oss en god fellesarena for læring av samhold, respekt og toleranse. Jeg ser også på et veldrevet idrettslag som et ypperlig sted for integrering av våre nye landsmenn. I idrettslaget skal alle behandles likt uansett kulturell bakgrunn.
Godt barne- og ungdomsarbeid i et idrettslag vil utvilsomt gi oss igjen med renter når de aktive podene etter hvert blir voksne .Uansett vil et velfungerende idrettslag gi oss mange gode sosiale relasjoner uansett alder.

Er dugnadsånden død?
Jeg tror ikke dugnadsånden er død. MEN, den ligger nok litt i dvale mange steder. Det ser ut til for meg at i takt med stigende velstand og mer penger i lommeboka til de fleste, så daler noe av interessen for å ta i et tak sammen. Vi har liksom ikke tid lenger, og det synes jeg er veldig synd. Jeg tror vel kanskje at det også går på selve organiseringen og evnen til å motivere til dugnad. Jeg var sjøl med på dugnaden da vi bygde Siljanhallen, og det er ikke tvil om at det var en suksess den gang med svært mange delaktige. Et annet eksempel på god dugnadsånd var jo byggingen av grendeskolen i Opdalen. Uten tvil vil de såkalte ildsjelene også være helt sentrale for enhver gjennomføring av fellesinnsatsen. Jeg føler meg ganske sikker på at viktigheten av dugnader ikke vil bli mindre viktig i framtida, heller tvert imot pga. de krav vi sjøl setter til diverse tilbud.
Dugnaden fortsetter, vi må bare finne "ånden"

Hva synes du om å samle fotballanleggene rundt Siljanhallen?
I utgangspunktet vil det gi idrettslaget og brukerne mange fordeler ved å samle fotballanleggene. Det vil utvilsomt gi en gevinst i å drifte ett område i stedet for to. Samtidig må man jo vurdere for eksempel garderobekapasiteten og parkeringsmulighetene ved å sentralisere banene. Men selv om det også er noen utfordringer i dette, så vil jo området kunne syde av aktivitet f.eks ved å kunne arrangere cup'er etc.

Kunstgress er populært. Bør Siljan kommune hjelpe til med et slik prosjekt?
Kunstgrass er populært, ja. Siljan kommune vil helt sikkert være med i en vurdering av et slikt prosjekt. Det betyr ikke at jeg her og nå foregriper begivenhetenes gang og fordeler ansvar og økonomi. Her må det tas vurderinger ut fra prosjektets innhold og omfang. Her har sikkert idrettslaget en stor jobb foran seg. Personlig er jeg jo over middels interessert i fotball, så en positiv innstilling til tanken om kunstgrass har jeg nok. Men her er det sikkert mange forskjellige meninger, og selvsagt en økonomisk side det må tas stilling til.

I motsetning til nesten alle andre idrettslag eier SiljanIL hallen og leier den bort til kommunen. Burde kanskje kommunen overtatt Siljanhallen for å hjelpe idrettslaget med økonomien?
Spørsmålet om hvem som bør drifte Siljanhallen er nok litt vanskelig å svare ja eller nei på uten et nødvendig tallmateriale å forholde seg til. Jeg kjenner ikke den nåværende økonomien til idrettslaget godt nok til det heller. MEN, jeg ser absolutt argumentene i dette. Derfor synes jeg det kan være en god ide med en dialog på dette til høsten. Se på nåværende avtaler, og evt. kunne vurdere hva konsekvensene av et omvendt forhold ville være. Resultatet ville kanskje være at det beste for idrettslaget fortsatt er å være eier. Hvem vet? Men som sagt, et forhold verd å lufte.

Har AP noen mål for idretten i Siljan? Står det noe i valgprogrammet?
Arbeiderpartiet i Siljan har som mål å støtte alle frivillige lag og organisasjoner i bygda vår, herunder også idrettslivet. Vi har i de seneste åra doblet den økonomiske støtten til slike formål. Vi vil i kommende periode være spesielt opptatt av forebygging blant barn og ungdom. Her mener vi bestemt at idretten spiller inn med en betydelig positiv rolle i så måte, i likhet med andre typer organisasjoner som musikkorps og fiskeforening til eksempel. Når det gjelder konkrete mål for idretten som sådan, vil det måtte være idrettslaget sjøl som setter seg måla. I neste omgang vil vi politikere prøve å legge til rette for at disse måla kan nås ut fra gitte forutsetninger.
Vi har en meget positiv holdning til idrettslivet generelt, men det er viktig å fokusere på helheten, og ikke bare enerne.

29. juli 2007

Tonje Løwer Gurholt, kandidat Felleslista

10. september dette år avholdes kommune og fylkestingsvalg. Siljan har i år 4 lister som stiller med eget program og ordførerkanidat.
I den forbindelse har webredaktør sendt de fire ordførerkandidatene i Siljan noen spørsmål om satsning på og meninger om idrett. Fortrinnsvis fotballspørsmål. Førstemann ut er felleslistas kandidat Tonje Løwer Gurholt. De tre andre kandidatene kommer etterhvert.

Even


1. Hva er din oppfatning av et velfungerende idrettslag?

Et lag som klarer å gi idrettstilbud som ungene ønsker.

Et lag som har ro, orden og positivt engasjement blant de aktive barn og voksne.

Et lag som har økonomien under kontroll.

2. Er dugnadsånden død?

Nei, det er den ikke. Det foregår mye dugnadsinnsats i Siljan, men vi kan bli mye flinkere. Som i så mange andre tilfeller er det ofte de samme personene som stiller opp. Hvis vi alle tok litt mer ansvar, hadde det løftet dugnadsbidraget mye. Felleslista har et punkt i programmet om å lage en "ressursbank" over frivillige. Kanskje det kan være med på at bl.a SIL får med flere enn de vanlige som er villige til å gjøre en dugnadsinnsats.

3. Hva synes du om å samle fotballanleggene rundt Siljanhallen?

Det synes jeg ikke noe om. Jeg synes det er viktig at Siljan har fotballbaner også andre steder enn kun på Midtbygda. Jeg ser det økonomiske aspektet ved sentralisering, men jeg mener likevel at Fagerlund må bevares. Slik kan flere unger ha en fotballbane de selv kan sykle til. Slik kan vi spre fotballaktiviteten ut i flere nærmiljø.

4. Kunstgress er populært. Bør Siljan kommune hjelpe til med et slik prosjekt?

Felleslista skulle veldig gjerne godt til valg på å skaffe Siljan en kunstgressbane i løpet av neste kommunestyreperiode. Vi vurderte det, men det ble et såpass dyrt prosjekt at vi for å være økonomisk forsvarlige ikke ville love det. Vi er derimot interessert i dette dersom det likevel viser seg å være innenfor økonomiske rammer, og hvis det er det idrettslaget selv vil prioritere høyest.

5. I motsetning til nesten alle andre idrettslag eier SiljanIL hallen og leier den bort til kommunen. Burde kanskje kommunen overtatt Siljanhallen for å hjelpe idrettslaget med økonomien?

Jeg synes det er svært viktig at frivillige lag og organisasjoner har gode kår i Siljan, men jeg tror det er riktig at de eier sine hus og anlegg selv. Kommunen må yte økonomiske bidrag, så er det opp til de ulike lag og foreninger å benytte midlene der de selv ser behovet. Når det gjelder kommunens bruk av Siljanhallen er det svært viktig at kommunen betaler for sin bruk, men det har jeg forstått at kommunen gjør.

6. Har felleslista noen mål for idretten i Siljan? Står det noe i valgprogrammet?

Felleslista har fokus på frivillige lag, barne- og ungdomsarbeid og fysisk aktivitet blant barn og unge. Noen av punktene er dette:

* Vi ønsker tiltak som kan styrke den fysiske aktiviteten blant barn og unge.

* Vi ønsker å opprette en "ressursbank" med frivillige som administreres av kommunen. Slik kan vi enklere samordne dugnadsinnsats for enkeltpersoner og frivillige lag.

* Vi ønsker å ha en god dialog mellom kommunen og frivillige lag for å styrke deres aktiviteter.

Tonje Løwer Gurholt

Ordførerkandidat for felleslista Venstre, Høyre og Krf

Snart valg

Siljan IL sin aller øverste leder er kulturminister Trond Giske. Hans handlinger har jo de fleste idrettslag og foreninger rundt om i landet fått føle da han bestemte at staten skulle ha alle automatinntektene. Men Giske kan jo ikke detaljstyre offentlige pengetilskudd til alle idrettslag rundt om i Norge. Det er det derfor kommunepolitikerne som har fått lov til å gjøre.

10. september dette år avholdes kommune og fylkestingsvalg. Siljan har i år 4 lister som stiller med eget program og ordførerkanidat.
I den forbindelse har webredaktør sendt de fire ordførerkandidatene i Siljan noen spørsmål om satsning på og meninger om idrett. Fortrinnsvis fotballspørsmål.

Førstemann ut er felleslistas kandidat Tonje Løwer Gurholt. Deretter kommer etterhvert APs Ole Kristian Holtan, SPs Elin Nordbø og SVs Kjell Bruflot

27. juli 2007

Status Trollmyra 27. juli


Trollmyras tilstand er helt ok. Den er grønn og fin gror bedre enn på lenge. Og det at grasset blir høyt er et godt tegn. Før ferien har banen nesten ikke blitt klippet!
Snakka litt med Rolf på Trollmyra i går og han mener banen snart er som den var når den var ny. Det er nok endel igjen til det, men store deler er meget bra.
Vanningsanlegget ble slått av for 18 dager siden da det har kommet mer enn nok nedbør. Dette var etter anbefaling fra anleggsgartner da for mye vann gir gress med korte røtter. Det slipper å strekke seg nedover i bakken etter vann. Korte røtter blir lett sparket opp og banen blir lite slitesterk.
Banen vil nå bli bedre og bedre i hverfall ut august. Etter august er veksten som regel dårlig og banene blir litt "tustete".
Se bilder tatt 27 juli i vårt fotoalbum:

Hvis du ikke husker hvordan banen og anlegget for øvrig var i fjor kan du se bilder fra 23 juni 2006 her og fra 16 september 2006 her:

26. juli 2007

Litt gress rydding gjort ved Trollmyra


Ikke den helt store jobben da ryddesagen var blitt dårlig, men noe ble gjort. Undertegnede lovet leder SIL å ta dette i våres.Dessverre strakk ikke tiden til. I kveld ble i alle fall noe "mellestokk" og buskas ved kiosken slått ned .Ryddet og noe gress og annet stygt bak buene ved Trollmyra. Mer kunne vært gjort, men som sagt bladet var dårlig. Det er pent ved banen men kan bli bedre om vi tar litt i området. Men som sagt noe er bedre enn ingenting.Langs veggen ved hallen ble noe fjernet, men her må motorsag til allerede etter den flotte jobben i våres !Bildet viser litt av området bak buene. Hilsen lagleder g 11 og leder Skigruppa Rolf S. Moro å ta et tak når man ser hva andre gjør i fotballgruppa. Flott er anlegget blitt nå

17. juli 2007

Ja fra Fritzøe skoger

Brikkene faller sakte men sikkert på plass når det gjelder utvidelse
av arealet rundt Trollmyra. SiljanFotball fikk i dag et ja og en pris
fra Fritzøe skoger på kjøp av arealet vi søkte om.
Dette styrebehandles først 6. August av SiljanFotball og deretter av
hovedstyret.

9. juli 2007

Ferie uten pc!

SiljanFotball sin webmaster tar nå hele 16 dager ferie UTEN pc!! Oppdateringene blir derfor noe sjeldnere. Men følg med på sommerføjetongen "Investor kupper SiljanFotball". Mange overraskelser i vente der.
God ferie!

Anleggstatus 9. juli 2007


En tur på Fagerlund og Trollmyra i dag 9. juli viser at anleggene er fine. Fagerlund har en tykk grønn matte. Skal ikke nekte for at det er ugress (groblader) på mye av banen, men det spiller ingen stor rolle. Banen oppleves som bra av spillerne. Sjøl en seniortrening på en regnfull dag tåler Fagerlund.
Det er også kjemisk reint for søppel. Det gjelder på begge anleggene.

Trollmyra er underveis. Den er faktisk mye finere enn bildene viser.
Se litt på bildene fra 15 juni og se her hvor mye finere banen har blitt! Og det på bare 3 uker.

Og ennå er det fire uker til Trollmyra åpnes for kamper. Første kampen er a-laget mot Storm.
Se bildene her i vårt Picasa album:

Nesten alle bilder i Picasa webalbum

Nesten alle bilder er nå flyttet til Picasa webalbumet
Dette gjør det mye mer oversiktlig å se på bilder.
Det er masse bilder fra Streetfotball, Trollmyra Fotballskole, Siljancupen med mere.

8. juli 2007

Litt nyere historie

Her er avfotografering av noen bilder som henger i styrerommet i Siljanhallen. Fra glansdagene i 2000! Kvaliteten er ikke allverdens da noen av avisutklippene er noe falmet.

6. juli 2007

1. august


Da sjekkes det hvem som har betalt treningsavgiften.
Mot spillerlistene. Spillere med ubetalt avgift får ikke spille eller trene til høstsesongen. Lagleder får eventuelle navn før kampene starter. Det betyr i praksis at Øivind Skilbred vil motta eventuelle navn før a-kampen mot Storm 9. august. Disse eventuelle skal da ikke spille.
Dette vil selvsagt også gjelde alle andre lag i SiljanFotball

Det ble i kveld tatt noen bilder på jr/a-lag treninga. Disse ligger her:
Ps spilleren på bildet har ikke noe med artikkelen å gjøre:)

Trollmyra og Siljanhallen er et flott anlegg


Vi har et fantastisk flott anlegg her i Siljan. Ikke mange klubber kan matche Siljanhallen og Trollmyra. Reis rundt på baner i distriktet og se deg rundt. De fleste klubber har kun en bane og et klubbhus. Noen har riktignok kunstgress men de er i fåtall. Og noen av de nyere kunstgressanleggene har nesten ødelagt økonomien i klubbene. Det må ikke skje i Siljan.

Her er noen bilder av vårt flotte anlegg med Trollmyra vimpelen i nesten full strekk.
Flere bilder her:

Påskekrim og nå sommerkrim

Gjesteboka er nok en gang arena for spennende lesestoff. Vi hadde i påsken den meget lokale og spennende "Påskekrimmen" skrevet av "påskeharen", og nå er den ny story på gang. Denne heter "Investor kupper SiljanFotball" og er skrevet av "Innsider".

Garantert ikke samme forfatter, det ser man av skrivemåten, men denne er også meget lesbar.

Om innholdet er sant aner jeg ikke:)

5. juli 2007

Picasa for SiljanFotball

Det er mange måter å publisere bilder på. Her på SiljanFotball legges de vanligvis i mapper. Enkelt og greit.
Men endel har ytret ønske om en bedre måte for bildevisning. Vi har derfor opprettet et "Picasa webalbum" for SiljanFotball.
Marianne Kiosk har lenge brukt et slik og det virker utmerket.
Det anbefales at du bruker funksjonen slideshow, lysbildefremvisning eller diasshow" litt avhengig av språk på din pc.
Så får vi evaluere albumet etterhvert...

4. juli 2007

Husker du vintertreningen ved Heivannet?


Husker noen vintertreningen på parkeringen mellom Holtesletta og Heivannet? Jeg trente i hvertfall der i 1978. Med ispigger skrudd inn i Pumaskoene.
Det er en høydeforskjell på minst 1 meter fra side til side. Allikevel husker jeg tilbake på dette med glede. Det var kjempegøy.
Hvor lenge man holdt på her vet jeg ikke. Noen som vet?

Trollmyra vimpel på plass


Det ble for 3 uker siden bestilt en navnevimpel til Trollmyra. Den ble bestilt på en webhop som ga null tilbakemelding på om den var bestilt eller ikke. Men det var den tydeligvis for i dag kom den i oppkrav (kr 2150) og nå henger den på Trollmyra.
Et bilde til her og her

3. juli 2007

Regninga på Trollmyra

Moro å stelle banen helt til regninga kommer. Neida, regninga var akkurat som avtalt på forhånd den.
Regninga kan du se her:
TrollmyraRegning3juli2007.JPG

Årskalender

Denne "Årskalender" er et verktøy ment spesielt for styret i SiljanFotball. Faste gjøremål det er viktig å huske for styret og fremtidige styrer er lagt inn i kalenderen. Disse hendelsene gjentar seg automatisk hvert år og trenger ingen inngripen.

2. juli 2007

Om plen og gjødsel...


Drittjobb må det være for dem som må ordne opp etter at denne dassen er blitt veltet. Den har jo selvsagt ikke veltet av seg sjøl.
Dassen er en av mange som var satt opp i forbindelse med Sørlandsgalloppen og var sikkert velbrukt da det var mer enn 1000 deltagere her i helgen. Både lørdag og søndag....

Elers så er Trollmyra nå på vei til å bli plen igjen, men den har fremdeles noen uker igjen før den er godkjent. Se bilder av Trollmyra 2. juli 2007 her:

1. juli 2007

Storarrangement i Siljan


Orienteringfolkets store stevne Sørlandsgalloppen ble arrangert i Siljan i helgen. 1000 deltagere pluss funksjonærer og tilskuere hadde Midtbygda skole som base. Et stort og imponerende arrangement som så ut til å gå uten problemer.
Hvis vi får en gressbane til ved Trollmyra så er det ikke noe problem å arrangere feks en 5er eller 7er cup i fotball. Et større arrangement hvert år gir store inntekter til klubbkassa.
Her kan du se endel bilder fra Midtbygda skole grill og camping.